Logo FRANKFURT.de
Ticketcenter der Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF), © Foto: Kalle Meyer/Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH

Ticketcenter der Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF), © Foto: Kalle Meyer/Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH